044 272 2240 dkj@mweb.co.za

Duvenage, Keyser & Jonck

Offices of Duvenhage, Keyser & Jonck

Duvenage, Keyser & Jonck

Attorneys, Conveyancers & Administrators of Estates

Prokureurs, Transportbesorgers & Boedelberedderaars

Johannes Nicolaas Duvenage

BA (US) B Proc (UNISA)

Toegelaat as prokureur in 1995

Spesialiseer in:

 • Landdroshof litigasie
 • Strafsake
 • Derdeparty eise
 • Mediese- en ander nalatigheidseise
 • Egskeidings
 • Boedelbeplanning; Opstel van testament; Bereddering van boedels
 • Veilings

Lèzelma Pretorius

B Com. LLB (UOVS)

Toegelaat as prokureur in 1998

Toegelaat as transportbesorger in 2000

Spesialiseer in:

 • Aktes: Registrasie van Transporte en Verbande
 • Onderverdeling van Landbougrond
 • Boedelbeplanning; Opstel van testament; Bereddering van boedels
 • Registrasie van trusts
 • Aansoeke om dranklisensies
 • Opstel kontrakte

Wouter Gert Pretorius

B Proc. LLB (UOVS)

Toegelaat as prokureur in 1998

Spesialiseer in:

 • Invorderings
 • Hooggeregshof- en Landdroshof litigasie
 • Egskeidings

Dirk Cornelius du Toit

BA LLB (US)

Toegelaat as prokureur in 1997

Toegelaat as transportbesorger in 2005

Toegelaat as notaris in 2009

Spesialiseer in:

 • Aktes: Registrasie van Transporte en Verbande
 • Onderverdeling van Landbougrond
 • Boedelbeplanning; Opstel van testament; Bereddering van boedels
 • Huweliksvoorwaardekontrakte (HVK’s)
 • Registrasie van notariële kontrakte en serwitute
 • Opstel kontrakte

Kontak ons gerus vir meer informasie.